Item No. 52
Henry Tresham
Anthony and Cleopatra
c.1789/1790